ลิงค์สำหรับตอบแบบสำรวจ Internal and Transparency Assessment : IITลิงค์สำหรับตอบแบบสำรวจ Internal and Transparency Assessment : IIT

9  มี.ค. 2561

1) เข้าไปที่ ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfINU0y83uXUk0zXonk6NUVncr-I2kdMXkuZ9VA4rDsk6a-Wg/viewform เลือกหน่วยงาน 00126 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสามารถ สแกน QR CODE  ตามข้างล่างนี้


2) กรอกข้อมูลส่วนตัว (ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นความลับ ทางที่ปรึกษาโครงการการประเมิน ITA จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับผู้ใด และความคิดเห็นของท่านถูกเก็บเป็นความลับ)

3) ตอบคำถามตอบความคิดเห็นของท่าน และกดส่งคำตอบ

4) หน่วยงานใดที่บุคลากรตอบแบบสำรวจแล้ว กรุณาแจ้งกลับมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่  19 มีนาคม 2561 ทาง E-mail : ethics@dmsc.mail.go.th

5) หากบุคลากรที่มีรายชื่อในการตอบแบบสำรวจติดภารกิจอื่น ขอให้หน่วยงานจัดหาบุคลากร ในกลุ่ม/ระดับเดียวกัน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจแทน