ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

8  ก.พ. 2561

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2561

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธิกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ