โครงการประชุมชี้เแจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561โครงการประชุมชี้เแจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561

29  ม.ค. 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Vdo Conferrence ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2561 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในระดับกรม และ ชี้แจงเกณฑืการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 " ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน" ซึ่งมีผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินระดับ และระดับหน่วยงาน จำนวน 60 คน