เผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตเผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

12  มี.ค. 2564

                  ด้วยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้กำหนดแผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity Assessment : IIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมการสื่อสารมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น

            เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนในส่วนของแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity Assessment : IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีผละแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และให้ได้คะแนนผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด อยู่ที่ระดับ AA ร้อยละ 95 – 100 คะแนน  ดังนั้น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ดังนี้

1. สื่อสารอินโฟกราฟฟิกแผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity Assessment : IIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สื่อสารมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ  แนวทางการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บุคลากรของกรมทุกระดับรับทราบ

2. เผยแพร่อินโฟกราฟฟิก ในเว็บไซต์, Line Group และ Social Media ของหน่วยงาน  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกดังกล่าวฯ ได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม > หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

3. ขอให้บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม 2564 

  • หนังสือที่ สธ 0638/ ลงวันที่     มีนาคม 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  • Download อินโฟกราฟฟิก แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • Download อินโฟกราฟฟิก มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • Download อินโฟกราฟฟิก มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • Download อินโฟกราฟฟิก มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • Download อินโฟกราฟฟิก มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • Download อินโฟกราฟฟิก การรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • Download อินโฟกราฟฟิก มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • Download อินโฟกราฟฟิก ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์