การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14  ธ.ค. 2563

คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตFRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ปฏิบัติกาต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข

>> ระดับกรม<< 


>> ระดับหน่วยงาน<< *****************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นางสาวมนทิรา อุตมวิริยะ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร 99886-7