ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

9  ธ.ค. 2563

       ข้าพเจ้า นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สำเร็จตามพันธกิจ และจะนำบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติตน ดังนี้ 

                 1. ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  มีความพร้อมรับผิด กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

                 3. ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์  ไม่รับหรือให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

                4. มีความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม

                 5. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

                 6. มีการจัดการข้อร้องเรียนและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติตามภารกิจอย่างรวดเร็ว

                 7. ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  สืบสานพระราชปณิธาน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                8. ยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทั้งคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมฯ คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 

          เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน


I, Mr. Supakit Sirilak, M.D., Director General of the Department of Medical Sciences, in my capacity as the chief executive officer of the Department of Medical Sciences, hereby declare the intention to lead the organization to achieve its mission and lead personnel in the organization to behave as follows;

1. Adhere to the Nation, Religion, and King;

2.  Perform their duties to the best of their ability with integrity, transparency, accountability, and courage to stand for what is right;

3. Maintain zero tolerate towards any forms of corruption; do not use position for private gain; do not accept or give bribes or any other benefits; consider a public rather than a private interest;

4. Be equitable; protect human rights; promote social equality;

5.  Provide opportunities for stakeholders to participate in operations;

6.  Handle complaints and risk management quickly;

7.  Follow in the royal footsteps of His Majesty the King on the royal project “Volunteer Spirit with Good at Heart”; apply Sufficiency Economy Philosophy as the guideline in living;

8. Uphold ethical standards and code of ethics for government officials in accompany with organization moral identity which is responsibility and integrity;

To enable Department of Medical Sciences to become a sustainable moral and transparent government sector.

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม  2563