ร่วมพิธิประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564ร่วมพิธิประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

2  ธ.ค. 2563

           

     นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ A จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 92.8 อยู่ในอันดับที่ 181 ของประเทศ จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 8,303 แห่งที่เข้าร่วมการประเมิน และอยู่ในอันดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข  จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน

              นอกจากนั้น บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อรวมพลังแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริตสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกงหรือคอร์รัปชั่นทุกประเภทแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption  Perceptions Index : CPI)