ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

13  พ.ย. 2562

                      นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สำเร็จตามพันธกิจและจะทำหน้าที่นำบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  มีความพร้อมรับผิด กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ ไม่รับหรือให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มีความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรม ฯ  คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

                I, Mr. Opart Karnkawinpong, M.D., Director General of Department of Medical Sciences,  in my capacity as the chief executive officer of the Department of Medical Sciences, hereby declare the intention to lead the organization to achieve its mission and lead personnel in the organization to persist in the nation, religion, and King; to perform with integrity, transparency, responsibility, and dedication; to have a courage to stand up for what is right and zero tolerance for all forms of corruption. Furthermore, we should not do anything which may lead to conflict of interest; not accept or give bribes; consider a public rather than a private interest; have equality and protect human rights. I will follow in the royal footsteps of His Majesty the King on the royal project “Volunteer Spirit with Good at Heart” and apply Sufficiency Economy Philosophy as the guideline in living as well as upholding ethical standards for government officers and moral identity of organization which is responsibility and integrity to enable Department of Medical Sciences to be a sustainable transparent government sector.

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562