รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน

21  พ.ค. 2562

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ชื่อคู่มือ 0600 WM 0036  การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน / การทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต รายละเอียด คลิ๊กที่นี่