สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

17  พ.ค. 2562

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

         สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ"  มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต  โดยมีสื่อประชาสัมพัธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  1. ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  และ ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที / 15 วินาที  

         ***หมายเหตุ : ขอให้หน่วยงานจัดส่งแบบฟอร์มการดำเนินการเผยแพร่สปอตโฆษณา ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ethics@dmsc.mail.go.th  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น***

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุดโอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ชุด โอกาส (มี Subtitle)

ชุด สนับสนุน (มี Subtitle)

ชุด ยกย่อง  (มี Subtitle)
ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ความยาว 15 วินาที 

ชุด โอกาส 

ชุด สนับสนุน

ชุด ยกย่อง 

Zip File Download SPORT PR. (รวมทุกไฟล์สำหรับดาวน์โหลด)

*******************

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โทร 99887