โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

16  พ.ค. 2562

                                                      

                   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย 

        1) การนำเสนอผลงานผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562  จำนวน 10 หน่วยงาน โดยผลการคัดเลือกปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1  เชียงราย นำเสนอเรื่อง ต้นไม้คุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาสังคม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นำเสนอเรื่อง รวมพลังเป็นองค์กรคุณธรรม "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา" และ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ สถาบันชีววัตถุ นำเสนอเรื่อง ใต้ร่มจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ

        2) การนำเสนอผลงานการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 20 หน่วยงาน               

        3) การประกวดเรื่องเล่าประเด็น “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” จำนวน 16 คน ผลการคัดเลือก คือ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดราพร สารพฤกษ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  นำเสนอเรื่อง จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นำเสนอเรื่อง เครือข่ายด้ามขวาน ร่วมใจ กาย ถวายองค์ราชา และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพิจิตรา รัตนะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เรื่อง ความภูมิใจที่ทำให้ชีวิตนี้มีความสุข