มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18  เม.ย. 2562

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้