โครงการสัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Toleranceโครงการสัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance

1  มี.ค. 2562

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการสัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต  DMSc Zero Tolerance  วันที่ 5 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับวิธีคิดการแยกแยะเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การรับหรือให้ทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ และให้บุคลากรของกรมฯ ได้ศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. อธิบดีและผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น2. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียกรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกวีรวิทย์ คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นวิทยากรบรรยาย3. กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช ถนนพิษณุโลก
อกสารประกอบการสัมมนา โดยวิทยากร พลอากาศเอกวีรวิทย์ คงศักดิ์