สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

28  ม.ค. 2562

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช. 

      วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกหน่วยงาน นำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หรือทอดแทรกในกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ (ความยาว 3 วินาที)

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  (ความยาว 3 วินาที)

ภาพยนต์ Motion Infographic  (ความยาว 2 วินาที)

Click แบบฟอร์มดำเนินการเผยแพร่สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (File Word) Click 


           *******************************

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคะ

หากพบปัญหาในการ Download สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

นางสาวขวัญชนก คงรอด (นุ่น) โทร 99887