ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561

26  ธ.ค. 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารของกรมฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมคือ เกณฑ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 และ หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-learning ของสำนักงาน กพ. และหลักสูตรต่อต้านการทุจริต