ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

18  ธ.ค. 2561

            นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สำเร็จตามพันธกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการในการบริหารงาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” และ มุ่งมั่นไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม จะขจัดหรือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภท รวมถึงยึดถือคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรม ฯ  คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน  

               I, Mr. Opart Karnkawinpong, M.D., Director General of Department of Medical Sciences, In my capacity as the chief executive officer of the Department of Medical  Sciences, hereby declare the intention to lead the organization to achieve its mission with integrity and transparency accordance with morality and good governance principles. I will apply the Sufficiency Economy Philosophy as the guideline to manage organization and follow in the royal footsteps of His Majesty the King on the royal project Volunteer spirit with Good at Heart. I commit not to do anything which may lead to conflict of interest. I will eliminate or minimize all of risks and prevent all forms of corruption to Zero Tolerance and misconduct as well as upholding moral identity of organization which is responsibility and integrity to enable Department of Medical Sciences to be a sustainable transparent government sector


                                                     ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561