ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

11  ธ.ค. 2561

                    รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต