ร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข

6  ธ.ค. 2561

    

   
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับสูงมาก จาก รัฐมนตรีกระทรวทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 89.62 อยู่ในอันดับที่ 14 ของจำนวนหน่วยงานภาครัฐ ะดับกรม ทั้งหมด 146 หน่วยงาน และอยู่ในอันดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข  

         นอกจากนั้น บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อรวมพลังแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริตสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกงหรือคอร์รัปชั่นทุกประเภทแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption  Perceptions Index : CPI)