ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7  ก.ย. 2561

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรกรม  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระทำการในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีหลักในการปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้

                   1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

                   2) ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

                   3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

                   4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

                   5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

                   6) การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Download ไฟล์หนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่นี่ 

Download แบบลงนามรับทราบหนังสือประมวลจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่นี่ 

*****************************

การวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • หนังสือที่ สธ 0638/ว0022   ลงวันที่  8 พฤษภาคม  2562 เรื่องแบบทดสอบการวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Download)
  •  หนังสือที่ สธ 0638/ว0040  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (Download) 
  • ผลการวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 1  (Download)     ผลการวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 2  (Download) 


*****************************

การสำรวจควาาต้องการหนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ฉบับพกพา)

  • (Download)  หนังสือที่ สธ 0638/ว  ลงวันที่   ตุลาคม   2563 เรื่อง แบบสำรวจความต้องการ หนังสือ “ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
  • (Download)  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการหนังสือ “ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”