โครงการองค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม จัดให้มีโครงการคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมิื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์ นนทบุรี และ VDO Conference ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่ององค์กรคุณธรรม  ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ ขององค์กร โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม จำนวน ๒ ท่าน คือ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายเรื่อง องค์กรคุณธรรม และท่านปราโมทย์  โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม การร่วมกันหาอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก เป็นวิทยากร  โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ (หน่วยงานส่วนกลาง) คือ ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิชาการระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 170 คน