การประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561การประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุรธรรม (เอกสารแนบ 1)  Download

2. แบบประเมินองค์กรคุณธรรม สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เอกสารแนบ 2) Download