การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 

1) แนวทางการสำหรับหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นฯ (เอกสารแนบ 1) Download 

2) ตัวอย่างบทคัดย่อ การคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นฯ (เอกสารแนบ 1) Download

3) แบบประเมินหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นฯ (เอกสารแนบ 1)  Download

4) แนวทางการประกวดเรื่องเล่า ในหัวข้อ "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย)  (เอกสารแนบ 2)  Download

5) แบบฟอร์ม เรื่องเล่า ในหัวข้อ "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย)  (เอกสารแนบ 2)  Download