การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561ระดับกรม

1Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 

2Download ปฏิทินการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 
3Download แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal และ External 

4. Download แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)

5. Download แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) 

6. Download แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 

7. Download  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวมระดับกรม) >NEW<


ระดับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

2. Download แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

3. Download แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการ และ แบบฟอร์มข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

4. Download ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561 

5. Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. Download แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561