ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต1) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
>> Download<<

2) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 
>> Download<<

3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (การดำเนินงาน ปี 2560) >> Download<<

4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) "NEW"

     เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุด "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา"