ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน

  บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือบุคคลใดพบเห็นทราบหรือสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพฤติกรรมการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการเรียกรับสินบนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้

                     (1) แจ้งโดยตรงที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                        โทรสาร 0- 2591- 1459 

                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg.dmsc@dmsc.mail.go.th

                    (2) แจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง

                     (3) คณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                     (4) แจ้งด้วยตนเองหรือกล่องรับเรื่องร้องเรียน

                         บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ห้อง 407 ชั้น 4

                         อาคาร 100 การสาธารณสุขไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จังหวัดนนทบุรี

                     (5) จดหมายหรือเอกสารร้องเรียน ส่งถึง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี

                            การสาธารณสุขไทย เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

                             หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@dmsc.mail.go.th

                    (6) เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม http://ethics.dmsc.moph.go.th/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ ออนไลน์