ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรม หรือ การทุจริตประพฤติมิช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรม

หรือ การทุจริตประพฤติมิชอบ

  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือบุคคลใดพบเห็น  ทราบ  หรือสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพฤติกรรมการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้

                   

       (1) แจ้งโดยตรงที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรสาร 0-2951- 1459 

              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dg.dmsc@dmsc.mail.go.th

         (2) แจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง

         (3) คณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

         (4) แจ้งด้วยตนเองหรือกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุข   

             ไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จังหวัดนนทบุรี

         (5) จดหมายหรือเอกสารร้องเรียน ส่งถึง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุข

              ไทย เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

              ethics@dmsc.mail.go.th

          (6) ระบบร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม http://ethics.dmsc.moph.go.th/ หัวข้อ “ร้องเรียน/


              ร้องทุกข์” เลือกรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

             

          (7) โทรศัพท์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร 02 951 000 ต่อ 99886-7

     

          (8) QR Code ช่องทางการร้องเรียน ดังนี้         

               

              (9) Page Facebook : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
               (10) หากต้องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสกรณีของหน่วยงานอื่น สามารถร้องเรียนได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข

                       (เว็บไซต์ www.moph.go.th) และสำนักงาน ก.พ. (เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ ออนไลน์