แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์               เพื่อให้การรับข้อร้องเรียน วิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครอบคลุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเรียกรับสินบน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้กำหนดแนวทางการรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  เพื่อให้การรับข้อร้องเรียน วิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครอบคลุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเรียกรับสินบน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้กำหนดแนวทางการรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้