แบบฟอร์มต่างๆ1) แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2) แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกรรมการเพียง 1 คน)   Download (PDF)   Download (Word)

4) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกรรมการ 2 คน ขึ้นไป)  Download (PDF)       Download (Word)