แบบฟอร์มต่างๆ1) ตัวอย่างการเขียนข้อร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  >> Download<<

2) ใบลงนามรับทราบประมวลจริยธรรม >> Download<<

3) แบบแสดงความประสงค์สมัครเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต  >> Download<<

4) แบบสำรวจข้อมูลการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (์NACC Integrity Award)  >> Download<<


1) แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Download 

2) แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download 

3) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกรรมการเพียง 1 คน)  Download (PDF)    Download (Word)  

4) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกรรมการ 2 คน ขึ้นไป)  Download (PDF)   Download (Word)