แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต DMScแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการ

(Download)    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562