แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต DMScแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2560 

1) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี  2560 > Download <

2) แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 > Download <

ปีงบประมาณ 2559

1) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี  2559 > Download <

2) แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2559 > Download  <