แผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต DMScแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2559แผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download)
  • แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Download)
  • แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Download)