แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพ1) New  รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 -2564) >> Download <<

2) New  แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564) >> Download<<

3) แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 >> Download<<

4) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>> Download<<

5) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

>> Download<<

6) รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >> Download<<

7) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2557 - 2560) >> Download<<