แผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต DMScแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Download)