คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2559

1) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี  2559 > Download <

2) แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี 2559 > Download  <

ปีงบประมาณ 2560 

1) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี  2560 > Download <

2) แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี  2560 > Download <