การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560ระดับหน่วยงานภายใน

Download แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) 

Download แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้รับบริการ และผู้ขายผู้รับจ้าง

Download แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based (EBIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download  แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based (EBIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาพรวมระดับกรม)