การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559Download แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากร /ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Download Power point อธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based ปี 2559 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Download Powerpoint ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 

Download คำอธิบายการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based ปี 2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช ()

Download แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559