การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557Download แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

1) Evidence Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)

2) External Integrity & Transparency Assessment (EITA)

3) Internal Integrity & Transparency Assessment (IITA)