คณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการจริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว

(3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการเมื่อไดวินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

(4) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องหรือมีผลกระทบใน วงกว้างหลายส่วนราชการ ละยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

(5) คุ้มครองและประกันการเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ

(6) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาห้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

(7)เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน

(8) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.

(9) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ

>> ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ทดแทนนายโอภาส การย์กวินพงศ์) ปี 2564<<

>> ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2562<<

>> ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ทดแทนนายสุขุม กาญจนพิมาย) ปี 2561<<

>> ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2560 <<


การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

>> การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2560 <<

>> การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 <<

>> การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561 <<

>> การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 <<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2563<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2563<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2563<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2564<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2564<<

>>การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2564<<
การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  1. Download  New หนังสือที่ สธ 0638/ว0051 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. Download  หนังสือที่ สธ 0638/ว0050 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  3.  Download  เอกสารแนบเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ 

  4. Download  แบบฟอร์มกรอกแบบประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  5. Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากร เพื่อจัดทำระบบโหวตคณะกรรมการจริยธรรม (สำหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเท่านั้น)