ติดต่อเราหากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้ที่ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 14

88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์กลาง : 0 2951 0000 ต่อ 99886-7

โทรศัพท์ภายใน : 99886-7

E-mail: ethics@dmsc.mail.go.th