หน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1582/2559 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมจริยธรรม ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. บริหารจัดการข้อร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม

3. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) และจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนา

5. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดตามและประเมินผล

6. ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 


>> คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1582/2559 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

>> คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2120/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม