กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมายหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มาตรการ/ประกาศ ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้กำหนด


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์