กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

>> พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

>> แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไร

>> ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ : เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเรี่ยไร

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544