กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมายหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์