องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564>> การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (.2560 2564)ประจำปีงบประมาณ .2564  (ระดับกรม) <<

 • Download  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • Download คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • Download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 • Download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 • Download ายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (.2560 2564) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ .2564 <<  

 • Download แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 • Download แบบฟอร์ม 1  (การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 • Download แบบฟอร์ม 2 (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)


 • Download แบบฟอร์ม 3 (แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • Download แบบฟอร์ม 4 (แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • Download แบบฟอร์ม 5 (แบบรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0006 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


New ระบบรายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ปี 2564


โครงการเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤต


******************************

1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินองค์กรคุณธรรม ได้ที่ นางสาวมนทิรา อุตมวิริยะ   โทร 99887 

2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรายงานผลการดำเนินองค์กรคุณธรรม ในระบบออนไลน์ ได้ที่ นางสาาวธันยนันท์ รอดเหลือจาด โทร 99887