การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564ระดับกรม

 • Download  NEW รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA DMSc 2021)  
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว1501 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • Download ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
 • Download แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2564
 • Download แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2564

เอกสารสำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม

 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0004 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม)
 • Download ปฏิทินการดำเนินงานการประเมิน ITA 2564 ระดับกรม
 • Download กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • Download  คำอธิบายสำหรับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับเจ้าภาพระดับกรม)
 • Download แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับกรม
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0008 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม)
 • Download Power Point ประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม)
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/0076 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity Asessment : IIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 • Download อินโฟกราฟฟิกเผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0004 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม)

ระดับหน่วยงานภายใน

1) Download แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

2) การดำเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • Download กำหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ IIT และ EIT)
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/0014 ลงวันที่ 11 มกราคม 2563 เรื่อง ขอข้อมูลบุคลากรสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม) 
 • Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  (แบบฟอร์มนี้สำหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เท่านั้น) 
 • Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (สำหรับหน่วยงานภารกิจหลัก ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ของกรม และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกแห่ง ) 
 • Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง (สำหรับหน่วยงานภารกิจสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองแผนงานและวิชาการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน  ) 
 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สำหรับทุกหน่วยงาน)
 • Download  รายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3) Download  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564  (ITA DMSc 64) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 • Download หนังสือที่สธ 0638/ว0012 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง คู่มือการประเมิน ITA ปี 2564 สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4) Download  Power Point เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  (ITA DMSc 64) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

5) Download แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับตอบตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1) 

 • Download หนังสือที่ สธ 0638/ว0023 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดย่อยที่8.1 การประเมินตนเองตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open DataIntegrity and Transparency Assessment : OIT) 

6) Download บบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • Download หนังสือ ที่ สธ 0638/ว0048 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (เฉพาะแบบประเมิน OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของปี 2564