การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563ระดับกรม

เอกสารจากสำนักงาน ป.ป.ช

 1. Download รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. Download Power Point รายละเอียดการประเมิน ITA 2563
 3. Download ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เอกสารของกรม 

 • Download กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 • Download คำอธิบายสำหรับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับเจ้าภาพระดับกรม)
 • Download ปฏิทินการดำเนินงานการประเมิน ITA 2563 ระดับกรม
 • Download แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับกรม
 • Download แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2563
 • Download แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2563
 • Download รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 • Download หนังสือที่สธ 0638/ว1487 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับหน่วยงานภายใน 

 • 1Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
 • 2Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์มนี้สำหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เท่านั้น) 
 • 3Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการ (สำหรับหน่วยงานภารกิจหลัก) และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง (สำหรับหน่วยงานภารกิจสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 • 4. Download กำหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในส่วนของผู้ประสานงานของหน่วยงาน และ ข้อมูลรับบริการ ผู้ขายผู้รับจ้าง และข้อมูลบุคลากร)  
 • 5.  Download รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 8 "ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
 • 6.* Download * แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (ตามตัวชี้วัย่อยที่ 8.1)
 • 7. * Download * แบบรายงานการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามตัวชี้วัย่อยที่ 8.2)
 • 8.* Download * คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563  (ITA DMSc 63)
 • 9. Download Power Point เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 • 10 Download  หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0638/ว0014 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563