องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563>> การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  (.. 2560 - 2564ประจำปีงบประมาณ พ.2563 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ระดับกรม)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แบบฟอร์มที่ 1)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์มที่ 2)

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน 


>> การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  (.. 2560 - 2564ประจำปีงบประมาณ พ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


>>>รวม : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน ฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<<

>>>  โครงการเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม “การดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19” ด้วยคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ <<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  โทร 99887