องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563ารดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  (.. 2560 - 2564ประจำปีงบประมาณ พ.2563

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แบบฟอร์มที่ 1)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์มที่ 2)

**********************************************************************************************************************************************************************************

>>>รวม : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน ฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<<สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นางสาวขวัญชนก คงรอด (นุ่น)

โทร 99887