คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมคู่มือภารกิจสนับสนุนของกรม

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯระดับกรม
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและตืดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯระดับหน่วยงาน
 6. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผน 
 7. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำยุทธศาสตร์
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุง
 9. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 10. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 13. คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ
 14. คู่มือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล