คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562

ปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ปี 2559

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบฟอร์มที่ใช้

1) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรณีกรรมการจำนวน 1 คน)  (0600 FM 0108)

2) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรณีกรรมการจำนวน 3 คนขึ้นไป) (0600 FM 0109)

3) แบบรายงานการรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (0600 FM 0110)

4) แบบประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต  (0600 FM 0111)

5) แบบสรุปรายงานการรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (0600 FM 0112)

หมายเหตุ : ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบฟอร์ม