คู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ปี 2559

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบฟอร์มที่ใช้

1) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรณีกรรมการจำนวน 1 คน)  (0600 FM 0108)

2) บันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรณีกรรมการจำนวน 3 คนขึ้นไป) (0600 FM 0109)

3) แบบรายงานการรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (0600 FM 0110)

4) แบบสรุปรายงานการรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (0600 FM 0112)

5แบบฟอร์มการรักษาความเป็นกลาง ความลับ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (0600 FM 0019)


6) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….... (0600 FM 0120)

7) รายงานความเสี่ยงการทุจริต  ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …......................... (0600 FM 0121)

หมายเหตุ : ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบฟอร์ม