การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562ระดับกรม 

 • 1Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 (ของสำนักงาน ป.ป.ช.)
 • 2. Download (PDF)  Download (word)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)
 • 3. Download  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) 
 • 4. Download แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
 • 5. Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity Assessment : OITสำหรับเจ้าภาพระดับกรมของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 6. Download ลสรุปแบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ( Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 7. >NEW< Download รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวมระดับกรม) ระดับหน่วยงานภายใน

 • 1Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 • 2Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์มนี้สำหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เท่านั้น) 
 • 3Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการ (สำหรับหน่วยงานภารกิจหลัก) และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง (สำหรับหน่วยงานภารกิจสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 
 • 4. Download  กำหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในส่วนของผู้ประสานงานของหน่วยงาน และ ผู้ข้อมูลรับบริการ ผู้ขายผู้รับจ้าง และข้อมูลบุคลากร)  
 • 5. Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562  (ITA DMSc 62)
 • 6. Download แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT) สำหรับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 • 7. Download Power Point เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 มกราคม  2562 โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 • 8. Download  Power Point เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 มกราคม  2562 โดย นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา นักทรัพยากรบุคคล