การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562ระดับกรม (รอข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ช)* 

  • 1Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
  • 2Download แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal และ External 
  • 3Download แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)
  • 4. Download แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) 
  • 5. Download แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity & Transparency Assessment (EIT) ระดับหน่วยงานภายใน

  • 1Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
  • 2Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์มนี้สำหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เท่านั้น) 
  • 3Download  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการ (สำหรับหน่วยงานภารกิจหลัก) และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง (สำหรับหน่วยงานภารกิจสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 
  • 4. Download  กำหนดการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในส่วนของผู้ประสานงานของหน่วยงาน และ ผู้ข้อมูลรับบริการ ผู้ขายผู้รับจ้าง และข้อมูลบุคลากร)