การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ คุณธรรม จริยธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)