องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  >> การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 <<

หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 1. NEW หนังสือที่ สธ 0638/ว0026 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 2.  เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ เกณฑ์การคัดเลือกเรื่องเล่า หัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ) ประจำปีงบประมาณ 2562  (เอกสารแนบ 1)
 3.  แนวทางสำหรับหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (เอกสารแนบ 2-1)
 4. ตัวอย่างบทคัดย่อหน่วยงานดีเด่น (เอกสารแนบ 2-2)
 5.  รายละเอียดการจัดนิทรรศการสำหรับหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่น (จำนวน 10 หน่วยงาน) (เอกสารแนบ 2-3) และรายละเอียดการทำโปสเตอร์สำหรบหน่วยงานที่นำเสนอผลงานการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม (จำนวน 20 หน่วยงาน) (เอกแนบแนบ 2-4)
 6. รายละเอียดหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่า และหน่วยงานที่นำเสนอผลงานการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2562 (เอกสารแนบ 3) 
 7.  จำนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (เอกสารแนบ 4-1)

ารประกวดเรื่องเล่า หัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์"

 1. แนวทางการประกวดเรื่องเล่าในหัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 (เอกสารแนบ 1)
 2. ตัวอย่างบทคัดย่อเรื่องเล่า (เอกสารแนบ2) 
 3. หนังสือที่ สธ 0638/ว0018 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ให้หน่วยงานส่งเรื่องเล่า) 
 4. หนังสือที่ สธ 0638/ว0023 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรื่องเล่า หัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน" (ให้หน่วยงานส่งเรื่องเล่า)