องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561

การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ประจำปี 2561 ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา

         - เอกสารการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (File Zip)

  • การทบทวนผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) NEW

        - หนังสือรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา "องค์กรคุณธรรม"  (ด่วนที่สุด) (สธ 0638/ว 0029 ลว.18 มิ.ย.2562)

           แบบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา "องค์กรคุณธรรม"  (ฟอร์มเปล่า)

***หมายเหตุ : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ใส่คะแนนผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอความกรุณาหน่วยงาน กรอกรายละเอียดข้อมูลเฉพาะช่องที่เว้นว่างไว้เท่านั้น เช่น ชื่อผู้บริหารองค์กร ผู้ประสานงานองค์กร ที่ตั้ง จำนวนผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรทั้งหมด  พร้อมให้ผู้บริหารลงนามรับทราบในช่องผู้รายงานด้านท้ายของเอกสาร และ Scan เป็น File PDF จัดส่งมายังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ethics@dmsc.mail.go.th ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562*** เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ต่อไป

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

         1. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         2. สถาบันชีววัตถุ (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         4. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         5. สำนักคุณภาพและความปลอกภัยอาหาร (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         6. สำนักมาตรฐานและห้องปฏิบัติการ (File Word) > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         7. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

        10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  6 ชลบุรี (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

        11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

        12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

        13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม

         1. สถาบันวิจัยสมุนไพร (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)

         8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา (File Word)  > รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (File PDF)


ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

         - ยังไม่มีหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ