โครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาตสตร์การแพทย์ ปี 2561> > http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/102 < < 

ความเป็นมา    

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม เพื่อร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ของหน่วยงานขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 2 คุณธรรม คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรคุณธรรม                

ผลการดำเนินงาน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 234 คน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรของกรม ได้เผยแพร่ผลงาน ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงาน กิจกรรมประกอบด้วย

          (1) การนำเสนอผลงานและการแสดงนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 และ  เป็นผู้แทนของกรมเข้าร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 13 หน่วยงาน และ หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกรมฯ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

          (2) การนำเสนอผลงานการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 16 หน่วยงาน

          (3) การประกวดเรื่องเล่าประเด็น “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” จำนวน 9 คน  ซึ่ง นายอนันต์ ใจมั่น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส3  กองแผนงานและวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกรม ไปแข่งขันเรื่องเล่าในระดับกระทรวง