24  ก.พ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
9  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  มี.ค. 2564
การประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12  มี.ค. 2564
เผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
25  ม.ค. 2564
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรผู้นำพอเพียง


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand