18  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6  ธ.ค. 2561
ร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข
28  มี.ค. 2561
วิดีทัศน์การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7  ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2561
7  ก.ย. 2561
โครงการตลาดนัดคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง DMSc
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2018


Calendar

Poll

Stats

Brand