24  ก.พ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
9  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
20  ม.ค. 2564
โครงการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4  ม.ค. 2564
กิจกรรมจิตอาสา ปี 2564 ปฏิทินเก่าเราขอ
9  ก.พ. 2564
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกรม)


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand