18  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
28  ม.ค. 2562
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.
28  มี.ค. 2561
วิดีทัศน์การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15  ก.พ. 2562
โครงการวางแผนการเงินและการออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
12  ก.พ. 2562
โครงการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
[30  ม.ค. 2562] ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[18  ต.ค. 2561] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[11  ธ.ค. 2561] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
[23  พ.ย. 2561] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข
[19  มิ.ย. 2561] คุณธรรม (อัตลักษณ์) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[19  มิ.ย. 2561] การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่งสังคม
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2018


Calendar

Poll

Stats

Brand