17  ธ.ค. 2562
การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
13  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
18  ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12  มิ.ย. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Award)
29  พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2563
[20  มี.ค. 2563] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[30  มิ.ย. 2563] โครงการค้นหาคนดีต้นแบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[29  มิ.ย. 2563] โครงการเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม “การดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19” ด้วยคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
[22  มิ.ย. 2563] โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
[2  มิ.ย. 2563] แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
[20  พ.ค. 2563] โครงการสัมมนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (รุ่นที่ 2) ในรูปแบบออนไลน์
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand