18  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
18  เม.ย. 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28  ม.ค. 2562
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.
26  มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
4  มี.ค. 2562
โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาโครงการพระราชดำริการบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019


Calendar

Poll

Stats

Brand