13  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24  ส.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563
29  มิ.ย. 2563
โครงการเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม “การดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19” ด้วยคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
22  มิ.ย. 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
12  มิ.ย. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Award)
[20  มี.ค. 2563] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[30  มิ.ย. 2563] โครงการค้นหาคนดีต้นแบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[1  พ.ย. 2562] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[19  ก.ย. 2562] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[6  มี.ค. 2562] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[31  ต.ค. 2562] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015




ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563




Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand