18  ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18  เม.ย. 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7  ต.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
6  ก.ย. 2562
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"
[19  ก.ย. 2562] รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[3  ต.ค. 2562] รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 12 เดือน
[6  มี.ค. 2562] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)
[18  ต.ค. 2561] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[21  พ.ค. 2562] รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน
[11  ธ.ค. 2561] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019


Calendar

Poll

Stats

Brand