9  มิ.ย. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
24  ก.พ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
9  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17  มิ.ย. 2564
โครงการเรื่องเล่าเสริมพลังในสถานการณ์วิกฤต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน
9  มิ.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
1  มิ.ย. 2564
โครงการค้นหาคนดีต้นแบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[22  ก.ย. 2564] การขยายกรอบระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 – 2564)
[7  ม.ค. 2564] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[14  ธ.ค. 2563] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[1  ธ.ค. 2563] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
[1  พ.ย. 2562] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[6  มี.ค. 2562] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand