17  ธ.ค. 2562
การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
13  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
18  ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
25  ก.พ. 2563
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2563
12  ก.พ. 2563
โครงการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 2563
[20  มี.ค. 2563] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[3  ต.ค. 2562] รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 12 เดือน
[19  ก.ย. 2562] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[31  มี.ค. 2563] การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรม หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ
[1  พ.ย. 2562] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[31  ต.ค. 2562] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand