13  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
18  ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18  เม.ย. 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9  ธ.ค. 2562
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
6  ธ.ค. 2562
ร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข 2562
[19  ก.ย. 2562] รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[25  พ.ย. 2562] โครงการสัมมนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (รุ่นที่ 1)
[15  พ.ย. 2562] โครงการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (Moral DMSc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[1  พ.ย. 2562] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[3  ต.ค. 2562] รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 12 เดือน
[31  ต.ค. 2562] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand