18  เม.ย. 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
17  พ.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
11  ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
8  ก.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
[21  พ.ค. 2562] รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต รอบ 6 เดือน
[18  ต.ค. 2561] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[15  ส.ค. 2562] ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 " ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"
[19  เม.ย. 2562] แบบทดสอบการวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
[6  มี.ค. 2562] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
[5  ส.ค. 2562] การสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019


Calendar

Poll

Stats

Brand