13  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
7  ก.ย. 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2  ธ.ค. 2563
ร่วมพิธิประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
16  พ.ย. 2563
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2563
3  พ.ย. 2563
โครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
30  มิ.ย. 2563
โครงการค้นหาคนดีต้นแบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[1  ธ.ค. 2563] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
[1  พ.ย. 2562] การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[6  มี.ค. 2562] แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมหลักสูตร e-Learning ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[20  มี.ค. 2563] รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[31  ต.ค. 2562] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
[11  ธ.ค. 2561] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2563
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2020


Calendar

Poll

Stats

Brand